Fibromyalgi, tips nr 28 vid Fråga Helhetsdoktorn

Sjukdomars "tio i topp"
Beteendevetenskaplig
  modell
Smärttermostaten
Diagnos:
Stress och
 hormonförändringar
Kortison mot tröttheten
Neurontin mot smärta
Doktorsavhandling 2
Uppsats
"Nya diagnoser"
Bubbelbad
Boktips
Cytomegalvirus
Sköldkörtelhormon
Föreläsningar
Länkar
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Sjukdomar har prestige. För några år sedan gjorde Nordisk Tidskrift för Medicin en enkätundersökning bland läkare och sistaårsstudenter där man fick rangordna den "prestige" som olika sjukdomar åtnjöt inom sjukvården. I listan på sjukdomarna toppade hjärtinfarkt men i botten på plats 37 återfanns fibromyalgi, närmast distanserad av skrumplever och schizofreni. Jag brukar ofta visa den "10-i-topp-listan" i samband med Tallmogårdens föreläsningar.

Sjukdomen har ifrågasatts och det har inträffat att patienter har vägrats sjukersättning och annat samhällsstöd p.g.a. att diagnosen inte skulle existera. I andra fall har man hävdat att sjukdomen är en inre inflammatorisk sjukdom som inte skulle ha några samband med belastning och inte berättiga till arbetsskadeersättning p.g.a. belastningsskada.

Mellan 150 000 och 200 000 människor i vårt land har fibromyalgi och flertalet är kvinnor. De dominerande symptomen vid fibromyalgi kommer från muskulaturen och utgörs av värk/smärta, stelhet och ökad trötthet. Kunskapen om sjukdomen är relativt liten hos såväl medicinsk personal som försäkringskassorna. Enligt Reumatikerförbundets studie betalar försäkringskassan ersättning för 17,5 miljoner arbetsdagar per år för gruppen fibromyalgisjuka. Samma studie visar att de drabbade får vänta i genomsnitt 8 år på rätt diagnos. Idag finns inget etablerat vårdprogram för personer som drabbats av fibromyalgi men förhoppningsvis kommer Tallmogårdens program att få tillämpning även i övriga delar av landet. 
    Fibromyalgi förorsakar stora samhällsekonomiska kostnader och mycket lidande för den enskilda. Det är viktigt att mekanismerna bakom detta smärtsyndrom blir klarlagda så att metoder för såväl förebyggande insatser som effektiv behandling kan utvecklas.

Den exakta orsaken till sjukdomen anses vara okänd och det har lett till att det finns flera teorier som bl a utgår från störningar i cellernas energiomsättning till olika förgiftningsteorier. Det är dock klart att fibromyalgisjukdomen innebär en rubbning i de centrala delarna av smärtsinnessystemet. ( De delar som hör till hjärnan och där smärtupplevelsen uppstår). Hösten 1994 skrev jag en uppsats om ämnet som ingick i min specialistexamination i Rehabiliteringsmedicin. Klicka på länken för uppsatsen:
 
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Diagnos:

Det finns distinkta kriterier och om man uppfyller dessa har man definitionsmässigt sjukdomen fibromyalgi.

Fibromyalgi
Diagnosnummer internationellt enligt ICD-9: 729A
Enligt nyare definition ICD-10: M79.0
 

Du ska uppfylla kriterierna nedan under punkt 1 och 2 samtidigt. (Egna kommentarer och förtydligande inom parenteser)
Diagnosen har definierats av den amerikanska reumatologföreningen (ACR) och har ursprungligen publicerats i : Arthritis Rheum 1990;33(2):160-172

 • Punkt 1: Utbredd värk i mer än tre månader = värk i vänster och höger kroppshalva, samt ovan och nedom midjan, samt i halsrygg, torakalrygg (bröstrygg), ländrygg eller främre toraxvägg (bröstkorgen)
 • Punkt 2: Ömhet på minst 11 av 18 definierade specifika punkter. Palpation (Att känna med fingertopparna) skall vara smärtsam, ej endast öm. Trycket vid undersökningen ska ej vara för hårt. Tips: Så att halva fingerblomman vitnar.
   
  Occiput: (Nacken)
  Bilateralt (bägge sidor) i suboccipitala muskelfästen (lågt i nackfästet)
  Nedre halsryggen: 
  Bilateralt, främre delen av intertransversalmellanrummen C5-7 (halsens sidor)
  Trapezius (kappmuskeln på skuldran): 
  Bilateralt, mitt på övre muskelbegränsningen 
  Supraspinatus: 
  Bilateralt, vid ursprunget kranialt om spina scapulae nära mediala kanten (vid skulderbladet)
  Andra revbenet: 
  Bilateralt vid 2:a kostokondrala förbindelsen (ben-broskgränsen), något lateralt om förbindelsens övre yta 
  Laterala epikondylen: (Armbågen) 
  Bilateralt, 2 cm distalt om epikondylen 
  Glutealt: (I "skinkan")
  Bilateralt i övre-laterala kvadranten i främre muskelkanten 
  Trokanter major: (höftbensknölen)
  Bilateralt, posteriort om trokantern 

  Knä: Bilateralt i mediala fettkudden proximalt om ledspringan 
Ta kontakt med Din husläkare eller Din reumatolog. De kan hjälpa till så att Du får tillgång till Tallmogårdens behandling men med tanke på att sjukdomen har utvecklats under lång tid får man räkna med att förbättringen sker långsamt och att man inte får känna sig missmodig och besviken om man råkar ur för ett bakslag.


Stress och hormonförändringar kan bidra till fibromyalgi
Hur stress och hormonförändringar kan bidra till smärtsjukdomen fibromyalgi visar
Ulla Maria Anderberg vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, i
den doktorsavhandling som hon försvarar torsdagen den 11 februari kl. 9.15.
Fibromyalgi är en vanlig smärtsjukdom, som till 90% drabbar kvinnor. Ca 7% av alla
kvinnor lider av denna sjukdom, som är invalidiserande för den enskilda patienten
och därför också orsakar stora samhällskostnader. Orsaken till sjukdomen är okänd,
och man har därför inte kunnat behandla den adekvat, vilket lett till oro hos
patienterna som ofta inte blivit trodda eller tagna på allvar, och frustration hos
många läkare.
Hittillsvarande forskning har visat att flera faktorer sannolikt är av betydelse,
varav t.ex. livshändelser, psykosociala faktorer och personlighet är några. Senaste
årens forskning har även visat på förändringar i bland annat stressystemen hos
dessa patienter. Varför så många kvinnor drabbas och varför vissa kvinnor är mer
utsatta och lättare utvecklar sjukdomen har dock inte varit klarlagt.

De resultat som Ulla Maria Anderberg presenterar i sin avhandling talar för att
kvinnor som utvecklat denna sjukdom kan vara känsligare än normalt i de system i
hjärnan som har med välbefinnande, stress och smärta att göra och att de kvinnliga
könshormonerna även tycks påverka dessa system. Resultaten visar också att symtomen
varierade mycket över menstruationscykeln. Dessutom hade de äldre kvinnorna med
fibromyalgi sämre välbefinnande än de yngre. Alla fibromyalgipatienterna var mer
känsliga för stress med starkare svar på stressrelaterade symtom som oro, stelhet
och huvudvärk än de friska kvinnorna.

Sambandet mellan stress eller spänning och olika fysiska och psykiska symtom är
också styrkt i olika delstudier som visar förändrade neuropeptider i blodet hos
patienterna jämfört med friska kvinnor. I vissa fall var förändringarna bundna till
menstruationscykeln och peptiderna var även förändrade före respektive efter
klimakteriet, vilket tyder på könshormonellt inflytande. En personlighetsstudie
visade också att en stor del av patienterna var känsliga för påfrestningar genom
att de hade en ängslig eller orolig natur med dålig självkänsla.

Eftersom hormonella system och andra system i hjärnan, som har med smärtkänslighet
och välbefinnande att göra, är intimt förknippade med varandra, och således
rubbningar i ett av systemen även ger rubbningar i de övriga, förekommer många
olika symtom förutom smärta vid denna sjukdom. Minskad tillgång på könshormonet
östrogen, som uppkommer vid naturligt åldrande och vid svår eller långvarig
påfrestning kan sannolikt leda till en ökad sårbarhet med större risk att utveckla
sjukdomen. Kvinnor med sina ständiga variationer i hormoner, kan därför vara
särskilt sårbara, och kvinnor som dessutom har en ängslig natur med stora krav och
sänkt självkänsla kan vara speciellt utsatta och lättare utveckla sjukdomen.

De resultat som Ulla Maria Anderberg presenterar kan bidra till att förklara
orsaken till fibromyalgi och därigenom även förhindra att fler kvinnor insjuknar
och att de redan drabbade blir mer adekvat behandlade.
Disputationen äger rum i Hörsalen, ing D 1, Dag Hammarskjölds väg 17.
Fakultetsopponent är prof. Töres Theorell, Psykosociala Miljöinstitutet, Karolinska
sjukhuset, Stockholm. Ulla Maria Anderberg kan nås på telefon 018-66 52 26 (arb).
E-post: UllaMaria.Anderberg@UASPsyk.uu.seLåg dos kortison för lindring av tröttheten.
Trötthet är ett framträdande symtom och det som kanske många besväras mest av. Det har påpekats att
fibromyalgisjukdomen på så sätt liknar kroniskt trötthetstillstånd eller ME (Myalgisk Encefalomyelit).
Många patienter med fibromyalgi som har fått kortison i olika former för inflammatoriska tillstånd
har rapporterat att de har fått en kraftig påverkan på tröttheten.
En studie har utförts vid Guy's King's and St Thomas' School of Medicine and the
Institute of Psychiatry, London: Low-dose hydrocortisone in chronic fatigue  syndrome:
a randomised crossover trial. Studien finns att läsa i Lancet Volume 353,
Number 9151  6 February 1999Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nul
Dosen som användes var på 5 resp 10 mg hydrokortison. Det motsvaras närmast
av det i Sverige registrerade läkemedlet Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu (Cortal används när kroppens egen bildning av kortison är
nedsatt och man måste ersätta den normala produktionen) på 4 resp 8 mg. En 1/4 tablett
ger 6.25 mg så det är låga doser som används. Vid dessa nivåer fick man heller
inte några tecken till biverkan men det återstår att studera effekterna i ett längre
perspektiv. Behandlingen är dessutom billig, dygnskostnaden blir bara 35 öre.


Neurontin
(innehåller substansen Gabapentin) är ett medel som vanligen används mot epilepsi. Liksom
andra medel mot epilepsi har det också fått användning vid smärttillstånd.
Länktips om Neurontin (på engelska) Vid flera sjukhus i Sverige har man
utnyttjat medlet även vid fibromyalgismärtan som till stor del har karaktären
av neurogensmärta.
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

PRESSMEDDELANDE 990525

Måndagen den 31 maj försvarar Siv Söderberg, Institutionen för omvårdnad,
Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Kvinnors upplevelse av
att leva med fibromyalgi: Strävan efter värdighet.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Tandläkarhögskolan, sal B, 9 tr.
Fakultetsopponent: professor emeritus Edgar Borgenhammar, Nordiska
Hälsovårdshögskolan, Göteborg.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som främst drabbar kvinnor i
medelåldern, orsaken till fibromyalgi är okänd. Huvudsymtomen är smärta och
trötthet. Syftet med avhandlingen är att belysa kvinnors upplevelse av att
leva med fibromyalgi från deras eget perspektiv.

Kvinnorna i den här studien berättande om förändringar från ett aktivt till
ett mer passivt liv, det fanns en obalans mellan viljan och kraften att
göra saker. Förändringen var påtaglig för kvinnorna men osynlig för
omgivningen. Detta påverkade kvinnornas liv i hög grad. Smärtan och
tröttheten beskrevs av kvinnorna som ständigt närvarande. De påverkar det
dagliga livet i hög grad.

Kvinnorna använde dramatiska metaforiska uttryck som framkallade bilden av
en tortyrliknande smärta. Tröttheten och smärtan beskrevs som
sammanflätade. Studien visar på hur relationen till kroppen påverkas, när
vi är friska är kroppen paradoxalt nog närvarande genom att vara
frånvarande, vid trötthet och smärta blir kroppen påträngande närvarande,
kroppen blir ett hinder i det dagliga livet.

Kvinnor med fibromyalgi kämpar mot sjukdomen, mot att inte bli trodda och
de kämpar för lindring. Kvinnorna beskrev känslan av att inte vara
trovärdiga i relation till att fibromyalgi är en osynlig sjukdom utan känd
orsak. Studien visar på betydelsen av uppmärksamhet och medvetenhet hos
hälso- och sjukvårdspersonal att möta dem som söker hjälp och stöd med
respekt för integritet och värdighet.

Marit Andersson, pressinformatör
090-786 53 62
marit.andersson@adm.umu.se Socialdepartementet genom Nationella Folkhälsokommittén informerar i sitt Pressmeddelande  1999-12-14
om skriften av Robert Olin, 054/52 18 13Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nuDebattskriften är den första sammanställningen – även internationellt sett – av kunskapsläget för ett stort antal diagnoser som ofta brukar sammanfattas som "nya diagnoser", "samsjukdomar", "civilisationssjukdomar" m.m, nämligen fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, långvarig smärta, smärt- och somatiseringssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, elkänslighet, gulfkrigssyndromet, silikonbröstimplantatsyndrom, multipel kemisk känslighet, amalgamohälsa och utbrändhet.

Skriften finns att beställa hos Nationella folkhälsokommittén på faxnummer
08 - 405 12 74.

via epost (skicka Ditt namn och adress till följande adress:)Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu


Tallbarrsolja och bubbelbad kan lindra smärtan, antal tender points och ömheten i desamma.
Vid Tallmogården har man lång erfarenhet av hydroterapi och badbehandlingar men i många fall måste behandlingarna upprepas. En viss effekt kan erhållas med varmbubbelbad av  den modell som används i hemmen. De är dock kostsamma och formella krav på studier kan ställas och göra att det blir en byråkratisk spärr trots att man rekommenderar detta i intyg för bidrag och ev handikappersättning. En studie där abstraktet är utlagt på Medline kan förhoppningsvis hjälpa de som får krav att komma in med vetenskaplig dokumentation som stöd för sin ansökan:

The authors studied whether whirl baths with plain water or with water
containing pine oil or valerian have a different influence on pain,
disturbed sleep or tender point count.  They found that valerian baths
improved well-being and sleep significantly and decreased the tender
point count significantly. Pine oil added to the bath water resulted
in a significant improvement of well-being, but also in a significant
decrease of pain threshold [increase in pain] of the shinbone and the
right deltoid muscle. Whirl baths in plain water reduced general and
maximum pain intensity significantly.

Medizinalbader zur therapie der generalisierten fibromyalgie
[Hydroterapi för fibromyalgi, Artikeln är på tyska men abstraktet på engelska]
Författare:  Ammer K, Melnizky P, Ludwig Boltzmann Forschungsstelle fur Physikalische Diagnostik, Wien.

Journal:  Forschende Komplementarmedizin, 1999 Apr; 6( 2 Suppl 2):80-5Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu


 
Boktips: Svenska och utländska titlar hittar Du bl. a. på Internetbokhandeln: Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Jag vill speciellt framhålla "Fibromyalgibibeln":
Dr Starlanyl har även en omfattande websida: Starlanyl's guide

En aktuell bok på svenska: " Hål i väven, fibromyalgi - ja vadå!"
100 kr inkl moms.
Kan beställas direkt via författarinnan Ewa Lundgren: Väståstrand 1, 702 32 Örebro
E-post ewa.katrin@oreline.net Websida http://instantweb.telia.com/ewakatrin

Cytomegalvirus (CMV) eller Cytomegalovirus på engelska.
Tillhör en grupp virus som är släkt med Herpesvirus och Vattkoppsvirus. Den första gången man infekteras får man vanligen få symtom men den följs av en vilande infektion som består livet ut och som kan reaktiveras när immunförsvaret sviktar. På så sätt liknar den de övriga släktingarna där vattkoppsviruset på liknade sätt ligger kvar i kroppen för att senare kunna aktiveras och ge bältros.  Överföring från mor till barn kan ske i livmodern, vid förlossningen eller med modersmjölken. Barn som får infektionen i livmodern kan få t.ex. ögonskador.  Patienter med nedsatt immunförsvar, patienter med AIDS,  transplanterade patienter kan bli allvarligt sjuka i en primär eller reaktiverad CMV-infektion. Det finns exempel på att patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetstillstånd har blivit bättre efter behandling med Zovirax eller andra medel mot herpesvirus. Det kan vara så att dessa tillstånd genom stress, smärta och kortisonrubbning medför ett sämre immunförsvar. Därför kan man prova dessa medel främst för patienter  med fibromyalgi där man samtidig har en förhöjd temperatur eller andra misstankar om aktivering av immunsystemet. Troligen är inte CMV orsaken till FMS men det finns en koppling. Som tecken på tidigare genomgången infektion har 60 -70 % av vuxna svenskar IgG-antikroppar mot CMV.
Läs mera här om antikropparna: http://www.ltkronoberg.se/clv/mikro/cmvmikro.htm

Sköldkörtelhormon.
En klinisk iakttagelse är att en del människor med muskelvärk förbättras av tillskott även när man ligger inom det intervall för provet som anses som normalvärde. (Provet ska tas som tilläggsanalys till Multitesten). Jag har tillämpat denna kunskap främst för patienter som har frusenhet och viktproblem. En kollega, dr Wilson utvecklar detta ytterligare men länken är bara på engelska.
Wilson's Syndrome Foundation:  http://www.wilsonsyndrome.com/

Koppling till Nickelallergi?
Lite nytt av en läkare på Gottfriesmottagningen: Det är ju så att alla har inte blivit hjälpta av sprutorna med antigen
från stafylokockbakterier. Av de som ej blivit hjälpta har de flesta nickelallergi av något slag har de kommit fram till. Han berättade att en kvinna som gått på studien hade slutat röka och blivit fantastiskt bra, cigarettröken innehåller bl.a. nickel.
Föreläsningsreferat
 • Falun 

 • Program: Bertil Dahlgren,  Föreläsning: Stress, muskelvärk och  fibromyalgi.
  Håller muskelvärk och fibromyalgi på att bli en modern "epidemi"? Utan kunskap om samband mellan stress, belastning och vår moderna arbetsmiljö ökar i alla fall riskerna. De senaster årens forskning om musklernas funktion och om hur
  långvarig, negativ stress påverkar kroppen har gett oss ökad kunskap som man kan utnyttja för att minska problemen.
  Smärtsinnet är intimt sammankopplat med musklernas styrning och "onda cirklar" uppstår lätt som gör att många, speciellt kvinnor utvecklar en svår, ofta invalidiserande muskelvärk. Med kunskap om orsaker kan vi utnyttja moderna medicinska metoder som man har utvecklat vid bl.a. kronisk nervsmärta. Vidare är det värdefullt att kombinera dessa metoder med flera traditionella behandlingsmetoder som massage, badbehandlingar,  rörelseterapi och akupunktur.
  STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
  Falun-Borlänge avdelning


Några länkar och adresser: Har Du fler tips eller kommentarer så är Du hjärtligt välkommen. Utnyttja även "fråga doktorn - möjligheten" på hemsidan.

Sveriges Fibromyalgiförbund
Vättergatan 3, 561 32 Huskvarna, Telefon 036-14 80 08,  fax 036-14 00 27,  E-post fibroforbundet@telia.com
Dansk Fibromyalgi-Forening
DANSK FIBROMYALGI-FORENING Roskildevej 42 B 2000 Frederiksberg
Norges Fibromyalgi Forbund
Oksenøystien 4, 1324 Lysaker

Stockholms Fibromyalgi Förening  (StoFF)   www.welcome.to/StoFF

Länkar till Fibromyalgi

Fibromyalgia Syndrom ( FMS ) Support Information
Reumatikerföreningen Söderköping/ Valdemarsvik
Birgittas sidor om Fibromyalgi Info bl a om Fibrogruppen
Reumatism -länkar
Att leva med smärta - kallas fibromyalgi
Fibromyalgi - grupp på Internet PÅ SVENSKA !
Här kan du följa länkar om fibromyalgi
Stress och fibromyalgiförsämring
Fibromyalgi och annan kronisk smärta.
Ingelas fibrosida.
Doktorgrad på fibromyalgi På norska
Carin Öckerts Pilotstudie om amalgam och fibromyalgi
Medicinsk Fibromassage: En metod för icke smärtsam afferent stimulering.
Fibromyalgi -funktionsstörning i det nociceptiva nervsystemet  Artikel av KG Henriksson
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Uppsala Universitet
"Nya diagnoser"-en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar  Av Robert Olin
 
"Fibrogruppen på nätet"
Gruppens hemsida är http://hem2.passagen.se/fmslista/ där du också kan göra din intresseanmälan att delta i denna grupp.

"Fibrovännerna
Eller vill du prata om mer än bara sjukdomen så finns det en lista för det också! Här pratar vi om allt som vi känner för vid just det tillfället, det kan handla om sjukdomen, det kan handla om cyklar! http://www.onelist.com/subscribe/Fibromyalgi flyttar nu till http://www.topica.com/lists/fibromyalgi

CFMSär listan för dig, patient eller vårdgivare, med intresse för FMS, CFS, MCS   m. fl.  CFMS är en fristående fullt modererad lista för dig med intresse för medicinska-,forsknings-, försäkrings-, informations- och aktivismfrågor inom området FMS (fibromyalgisyndrom C_FMS_), CFS (kroniskt trötthetssyndrom CF(M)S) och MCS (multipel kemisk överkänslighet C(F)MS). Också närliggande
sjukdomar, syndrom som MPS (myofasciellt smärtsyndrom, GWS (Gulfkrigsyndrom), IBS (Colon irritabile)  m fl avhandlas på listan.   http://www.egroups.com/group/cfms
 

 

Personliga hemsidor:

GunborgDenna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu.


Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren 2001-05-25