Biologisk infektionsbehandling, tips v 22 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

Ofta blandar man ihop begreppen inflammation (se Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
 

) och infektion. Vid en infektion har olika sjukdomsframkallande mikroorganismer, bakterier, virus eller svampar trängt in i kroppen, där de förorsakar skador och en inflammation. Vid alla infektioner finns det minst två faktorer av betydelse, dels de angripande mikrobernas aggressivitet (virulens) och dels den angripna värdorganismens motståndskraft.

Konventionell behandling
Den konventionella behandlingen börjar oftast med febernedsättande medel, t ex magnecyl eller paracetamol (Alvedon mm) Vidare behandlas patienten med sängläge, vila, värme och vätska. Därutöver ges kemoterapi (antibiotika) ev också gammaglobulin och kortison. Denna behandling ger oftast snabb symtomfrihet och patienten blir vanligtvis snabbt återställd och arbetsför. Men behandlingen innebär också en större recidivrisk, dvs. en större risk för att sjukdomen kommer tillbaka och på sikt större risk för komplikationer. Om bakterier och toxiner (giftiga ämnesomsättningsprodukter från mikroorganismerna) går ut i blodet och kroppen inte har ett tillräckligt starkt försvar finns risk för t ex njur-, hjärt, och hjärnskador.
 Den konventionella behandlingen leder på sikt till nedsatt infektionsförsvar och sämre immunitet (motståndskraft), då den fråntar kroppen möjligheten att själv klara av en infektion och därvid träna immunförsvaret. Salicylika har visats sprida virus i organismen och vissa antibiotika hämmar granulocyternas (de vita blodkropparnas) rörelseförmåga. Detta innebär att magnecyl intagen för att hämma febern ökar risken för att virus sprider sig. Den gängse behandlingen vid t ex influensa innebär att influensavirus sprid i kroppen och därmed ökar skadorna. För att slippa obehagen av febern riskerar man en svårare virusinfektion. Ett genom antibiotikabehandling försvagat immunförsvar ökar risken för nya infektioner.

Biologisk infektionsbehandling

Den biologiska medicinen ordinerar vid infektioner först och främst vila, vätska och gärna C-vitamin. Se Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu Patienten skall i första hand tillföras vätska och inte mat. Följande råd ges vid infektioner: Att observera
Banala infektioner, förkylning, luftrörskatarr e d kan i regel behandlas hemma, men läkare bör kontaktas vid allvarliga infektionssjukdomar med ihållande hög feber och påverkat allmäntillstånd.

Referens, Tallmogårdens väg till hälsa, av dr Karl-Otto Aly. 


Ofta förekommer brist på selen, zink och magnesium, (mineraler som har betydelse för immunsystemet.)

Fästingöverförda infektioner.
 
Borrelia
Borrelia  orsakas av en bakterie som finns i fästingens mag-tarmkanal. Bakterien överförs endast i blodsugandets slutskede eller om fästingen kläms så antalet smittade människor är inte så stort som man skulle kunna tänka sig. Tas fästingen bort inom 24 timmar är risken minimal. Att använda Tea Tree Oil eller liknade oljor kan eventuellt göra att fästingen blir illamående och på så sätt "kräks" och för över Borreliamikroorganismerna. Använd fästingplockare i stället och använd Tea Tree Oil när väl fästingen är borta! Var observant om Du upptäcker rodnade hudförändringar som sakta ökar. Ibland men inte alltid får man ett ljusare parti i mitten och det bildas en "ring" som sakta tillväxer. Det finns beskrivet att vitlök avskys av fästingar och det kan vara värt att inta extra vitlök, inte bara för dess stärkande effekt på  kroppen och infektionsförsvar utan också för att få en förebyggande effekt mot borreliainfektioner. 

TBE
Tick-Borne-Encephalitis: Hjärnhinneinflammation som orsakas av ett virus. Smittan sprids omedelbart vid bettillfället eftersom viruset finns i saliven. Förekommer främst i Stockholms skärgård, Mälaren och delvis utefter ostkusten. Man kan vaccinera sig mot denna sjukdom. Den som smittats av TBE-viruset får efter en eller några veckor influensaliknande besvär. Efter en vecka så tillfrisknar de flesta. Hos cirka var tredje smittad sprids viruset till hjärna och hjärnhinnor. Man återinsjuknar med hög feber, huvudvärk, kräkningar och stelhet/värk i nacken. Vaccin finnes som ger ett ganska gott skydd. Liksom för influensa finns det ännu inte något kvicksilverfritt vaccin att tillgå. 

Ehrlichia
Mikroorganismen Ehrlichia  har kunnat diagnosticeras av veterinärer hos hundar och på senare år har man upptäckt att den kan infektera människor också med huvudsymptomen i form av feber och ledvärk. Det är inte känt om den smittar tidigt vid bettet eller sent. Lever och hjärta kan också påverkas. Tetracykliner (Vibramycin eller Doxycyclin) är verksamt i större doser. 

Q-Feber
Orsakas av en bakterie och ger feber och muskelvärk. Smittar dock vanligen  genom att man inandas infekterat damm i djurstallar. Fästingar kan dock sprida smittan mellan får och nötkreatur. 

Tularemi
Eller harpest orsakas av en bakterie. Sprids även via myggor och gnagare. 

Babesios
Orsakas av en parasit som drabbar främst nötkreatur men det finns beskrivet fall där människor 
drabbats. 

Fästinglänkar: Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Har Du nya tips är Du välkommen att höra av Dig för en komplettering till sidan! 

Kostnadseffektiv AIDS-behandling i Afrika: En kostnadseffektiv behandling av HIV-smitta från
mor till barn i Afrika söder om Saharaöknen är möjlig om kostnaden för de antivirala
medicinerna sänks.Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nuDenna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Källa BMJDatum 1998-09-04
Brittiska allmän och primärvårdsläkare skriver ofta ut antibiotika till patienter som har ont i halsen trots att det finns kliniska belägg för att medicinen inte hjälper. Orsaken till detta står att finna i patientens förväntningar och i hur läkaren uppfattar patientens förväntningar.
Överförskrivning av antibiotika är kopplat till den ökade förekomsten av motståndskraftiga bakterier och bör undvikas. 

Bakterie boven bakom våra folksjukdomar
(Lunds universitet meddelar), nummer 5, maj 1999, . Artikelförfattare är Göran Frankel.
Utdrag ur artikeln: Nya rön inom mikrobiologin kan vända upp och ner på vår syn på
hjärtkärlsjukdomar, njursten, gallsten, diabetes och andra stora folksjukdomar. Hittills har
de ansetts orsakade av en kombination av arv och livsstil. I själva verket kan den primära
orsaken vara bakterieinfektioner av ett slag som inte gått att upptäcka förrän med dagens
sofistikerade analysteknik. Dessa kontroversiella rön var några av alla de forskningsresultat
som dryftades vid Mikrobiologidagarna 1999" som hölls i Kårhuset i Lund med 180
deltagare. Konferensens titel var svensk MIKROBIOLOGI PÅ VÄG IN I NÄSTA
MILLENIUM.
För omkring hundra år sedan upptäckte man att mikroorganismer kan orsaka sjukdom hos os s
människor. Det var en revolution. Nu står vi kanske inför ännu en revolution. En rad sjukdomar
som vi trott bero på genetiska komponenter och levnadsvanor kan vara orsakade av
mikroorganismer. Om så är fallet kommer det att leda till helt nya former av förebyggande
åtgärder och behandling", konstaterade en av organisatörerna, docent Lars Hederstedt.

Professor Pekka Saikku, verksam vid National Public Health Institute i Oulu, Finland,
presenterade nya rön. Han undersöker sambandet mellan arterioskleros (åderförkalkning)
som kan leda till hjärtkärlsjukdomar - och en bakterie som kallas CHLAMYDIA PNEUMONIE.
Under de senaste 2-3 åren har liknande misstankar uppstått kring andra sjukdomar. En ännu
icke artbestämd bakterie som tillsvidare kallas nanobakterie pga det är så liten har upptäckts.
En koppling finns mellan nanobakterie och gallsten.

Andra sjukdomar som f n omvärderas är diabetes, ledgångsreumatism, Alzheimers sjukdom,
multipel skleros, inflammatoriska tarmsjukdomar och vasculiter, dvs inflammationer i fina
blodkärl - alla kan vara orsakade av mikroorganismer.
Professor Pekka Saikku relaterade till att hans landsman Olavi Kajander för 20 år sedan
framkastade misstanken att magsår kunde vara förorsakat av en bakterie, helicobacter pylori.
Man skrattade då åt honom. Idag är det ett vedertaget faktum och det finns en behandling baserad
på detta, nämligen medicinering med Losec kombinerad med antibiotika.


Några infektionslänkar:Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren, uppdaterad 990619