Mobiltelefonsidan
Här finner Du en sammanställning av aktuell kunskap angående eventuella risker med mobiltelefonanvändning. Du som är Previa-ansluten och har funderingar är välkommen att kontakta Previa Distrikt Dalarna. Se också vårt seminareprogram.
Referat och artiklar (blandade åsikter)
Mobiltelefoners hälsoeffekter fortsatt oklara
Osäkert om mobiltelefoner ger sämre minne
Glöm inte att kolla strålningen på mobiltelefonen
Pressmeddelande 27 juli 1997
FN-granskning av sambandet mobiltelefoner-hjärntumörer 
Sladdlösa telefoner
FRÅGA EN STRÅLNINGSFYSIKER
Länkar:


Mobiltelefoners hälsoeffekter fortsatt oklara

Enligt Världshälsoorganisationen krävs det åtminstone ytterliga fem år innan man kan uttala sig om mobiltelefoner ökar risken för cancer eller andra sjukdomar.

Man har redan sett en ökad förekomst av tumörer hos djur som exponerats för mobiltelefoner. Det går dock inte att automatiskt överföra dessa fynd till människan. I USA har man däremot redan satt gränsvärden för mängden strålning telefonerna får exponera hjärnan för (1,6 W/kg hjärnvävnad/30 minuter).

(Reuters) 


Osäkert om mobiltelefoner ger sämre minne
STOCKHOLM (TT). Enligt en ny amerikansk undersökning kan minnet försämras av mobiltelefoner.
   Men undersökningen gäller möss. Om effekterna är desamma på människor är tveksamt.
   Undersökningen presenterades i Bryssel under den gångna helgen av doktor Henry Lai från University of Washington.
   I undersökningen har möss utsatts för strålning från mobiltelefoner och visat tecken på försämrat minne. Mössen i en labyrint glömde bort var forskarna gömde maten varje gång de utsattes för strålning.
   Enligt undersökningen kan det bero på att en kemisk reaktion uppstår, som gör att överföringen av information mellan celler i hjärnan går långsammare.
   Lars Erik Paulsson vid Statens strålskyddsinstitut (SSI) tycker att resultaten är intressanta.
   - Men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om hur människor påverkas, säger Lars Erik Paulsson.
   Han menar att det är svårt att dra några slutsatser av ett enskilt djurförsök. Samtidigt är dock Lars Erik Paulsson positiv till fortsatta studier av vilken inverkan mobiltelefoner har.
   Det har kommit flera larmrapporter om att mobiltelefoner kan orsaka både cancer och Alzheimers under de senaste åren. Men enligt Lars Erik Paulsson är sambandet mellan mobiltelefoner och dessa sjukdomar inte heller klarlagda.
   - Faktum är att det inte finns några bevis som klart tyder på det, säger Lars Erik Paulsson.
   Daniel Berg/TT

Glöm inte att kolla strålningen på mobiltelefonen
Industrin betalade forskarna för att hålla tyst om mobiltelefonernas strålning.
  Nu har den hemliga rapporten avslöjats.
  Nokia 2110, Motorola 8200 och Ericsson GH 337 avger högre strålning än konkurrenterna Hagenuk 2004 och Siemens S4.
  Det är resultatet av professor Niels Kusters undersökning.
  Den schweiziske forskaren har tidigare vägrat att avslöja vilka märken som avger mest strålning.
  - Tillverkarna vill inte att jag uppger resultatet, har han sagt till massmedia.

Ericsson ger hög strålning
  Men i veckan publicerade den norska tidningen Dagbladet uppgifterna. Modellerna från Ericsson och Motorola ger upp till tre gånger så hög strålning som modellerna från Hagenuk och Siemens.
  Telefonen från Nokia uppvisar högst värden av de fem testtelefonerna.
  Efter en australiensisk larmrapport har svenska forskare krävt att resultaten från Kusters undersökning skulle bli offentliga.
  Den australiensiska studien visade att strålning från mobiltelefoner kan utveckla tumörer. Åtminstone på råttor.
  I ett försök under 18 månader utsattes ett antal råttor för strålning från mobiltelefoner.
  Hälften av dem utvecklade tumörer.

Hälsoriskerna varierar
  - Nu vet vi att mikrovågor kan ha en allvarlig biolgisk inverkan, har Kjell Hansson-Mild, docent i medicinsk fysik, tidigare sagt till Aftonbladet.
  Hälsoriskerna för människor varierar dock med forskarnas mätmetoder. Vissa forskare använder samma metod för att mäta strålning från mobiltelefoner som vid strålning från mikrovågsungnar. Då uppskattas hur mycket strålning/värme som hela kroppen tar upp.

Missvisande metod
  Andra forskare hävdar att den metoden är missvisande. Istället bör man begränsa mätningen till olika kroppsdelar.
  Händer och fötter tål exempelvis mer strålning än huvudet. Mätningarna blir då betydligt mer komplicerade.
  På Arbetslivscentrum i Solna pågår just nu en kartläggning av mobiltelefonernas negativa effekter. Forskarna räknar med vara klara med en rapport till hösten.
Lennart Kriisa, Aftonbladet 970817 Pressmeddelande 27 juli 1997

Hälsoeffekter och mobiltelefoner
I media rapporteras olika undersökningar allteftersom mobiltelefonanvändningen sprider sig i olika länder. MobilTeleLeverantörna, MTL - och motsvarande organisationer i andra länder - anser att det är bra med ytterligare undersökningar, liksom att tillverkarna löpande själva gör undersökningar och studerar vetenskapliga rapporter och beslut från olika myndigheter.

Ibland refereras en del rapporter i vissa media på ett sätt, som forskarna inte skulle acceptera. Det förekommer ibland presentationer av slutsatser mm, som ej gjorts av forskarna utan av journalister eller någon annan. MTL kan ofta hänvisa till personer på olika myndigheter, forskningsinformation och kontakter med andra forskare, även i andra länder.

Cancer-undersökningar
Inom t.ex. cancerområdet har undersökningar inte påvisat att mobiltelefoner skulle aktivt bidra till detta. Det behövs sannolikt ytterligare undersökningar inom många olika områden.

Nyligen har Mike Repacholis australiska undersökning redovisats om en särskild sorts genmanipulerade möss. Man fann där att de "mobiltelefonerande" mössen utvecklade en sorts cancer oftare än andra. Blandannat därför behövs flera undersökningar om detta. I rapporten framhöll författarna att det är stor skillnad på deras undersökningsdjur och människor och att man inte skulle göra några direkta jämförelser. Andra forskare har - efter rapporten publicerats - riktat kritik mot den på olika områden, vilket visar vikten av flera undersökningar.

Ross Adey har redovisat undersökningar om mobiltelefoni både i år och föregående år att de undersökningsdjur han använt (råttor) inte visat någon större benägenhet att utveckla cancer utan snarast tvärtom. Även här kommer sannolikt kompletterande undersökningar. Många andra undersökningar finns att redovisa inom detta och andra områden.

Pacemakers
När det gäller pacemakers har undersökningar visat att vissa kombinationer av modeller ibland har negativa effekter på en pacemakers funktion. En rekommendation om ett säkerhetsavstånd gavs av bl.a. MTL 1995, då flera undersökningar om detta förelåg. Denna rekommendation infördes av MTL även i Sverige, fastän kontroller visade att sådana pacemakers förmodligen inte opererats in i Sverige.

Andra produkter
I andra fall redovisas - ofta helt korrekt - att andra elektroniska apparater störs av mobiltelefoner. För mobiltelefoni gäller liksom för t.ex. TV och radio att reserverade frekvenser används och att andra utrustningar ska konstrueras och utformas så att deras funktioner inte påverkas eller störs.

I många fall finns - ibland äldre - medicinsk utrustning, som inte är korrekt avstörd. Därför finns på många ställen skyltar om att helt stänga av mobiltelefonen så att annan utrustning inte påverkas. I många fall kommer det att ta många år innan den äldre utrustningen rättats till eller ersätts. Skyltar kommer därför att finnas kvar länge. Motsvarande gäller bland annat datorsystem, vissa brandlarm, maskiner, hörapparater mm där mobiltelefonerna är korrekta men den andra utrustningen ofta inte är avstörd.

För dem, som av dessa eller andra skäl, vill ha ett visst avstånd till mobiltelefonen finns i många fall så kallad hands-free utrustning, som tillbehör till mobiltelefoner. FN-granskning av sambandet mobiltelefoner-hjärntumörer
PARIS (TT-AFP). FN:s världshälsoorganisation, WHO, planerar en världsomspännande studie bland annat i Norden om det eventuella sambandet mellan bruk av mobiltelefoner och hjärntumörer, meddelade Internationella cancerforskningsinstitutet, IARC, på tisdagen.
   En företrädare för IARC, som är WHO:s särskilda cancerbyrå, sade till AFP från institutets högkvarter i östfranska Lyon att det närmast gäller att utröna ”om det går att få tag på tillräckligt många människor yngre än 65 år vilka har använt mobiltelefoner i åtskilliga år”.
   - Hittills är åtta länder med i projektet, berättade Elisabeth Cardis som är chef för IARC:s strålnings- och cancerprogram. Hon namngav de åtta som Frankrike, Italien, Australien, Kanada, Israel ”och tre nordiska länder”.
   Om allt går väl kan en undersökning omfattande åtskilliga tusen människor i åldrarna 25-50 år börja i höst, sade hon.
   Studien beräknas kosta mellan en halv och en miljon dollar per land.
   - Hjärncancer är en mycket sällsynt cancerform som utgör bara omkring en procent av alla cancerfall och främst drabbar folk som är över 50 år. Antalet fall av hjärncancer har stigit de senaste 20 åren, sade Cardis.
   Nyligen rapporterade en medicinsk tidskrift i Australien att den snabba uppgången av antalet hjärntumörer kan hänga samman med att bruket av mobiltelefoner sprider sig alltmer. Tidskriften åberopade bl a sjukhusstatistik från delstaten Western Australia.
   Cardis föreföll hysa viss skepsis mot de australiska rönen och sade att det vanligen är mycket svårt att tolka sjukjournaler om man ser uppgifterna lösryckta.
   - För stunden är bilolyckor den viktigaste kända effekten av mobiltelefoner, sade hon. Hon tillade att i den kommande stora undersökningen är det viktigt att kunna kartlägga hur många gånger och hur länge de granskade personerna har använt sina telefoner. Bland annat kan man behöva gå in och analysera de berördas telefonräkningar - med deras godkännande. En amerikansk studie om mobiltelefoner och cancer fick avbrytas efter ett år därför att forskarna hade missat att be om tillstånd att nagelfara kundernas teleräkningar. Aftonbladet 980106
Nu går SIF ut med en varning för de så kallade DECT-telefonerna.
Bakgrunden är att sladdlösa telefoner blivit ett vanligt arbetsredskap på kontor och att samtalstiderna ofta blir långa. Det kan röra sig om flera timmar per dag trots att telefonerna avger betydligt mer strålning än GSM-telefoner.

Bruno Hagi, arbetsmiljöexpert vid Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), anser att arbetsgivarnas köpiver har kommit för snabbt.
- Det är oansvarigt. Är man rädd och mån om sin personal, om deras hälsa, effektivitet och framtid utsätter man de inte för telefonernas mikro- och radiovågor åtta timmar om dagen, säger han till Sveriges Radios Ekoredaktion. Avger strålningsfält  Enligt Strålskyddsinstitutet är DECT-telefonerna lågstrålande. Med en effekt på tio watt avger de emellertid betydligt mer strålning än en GSM. Medan signalen till en  mobiltelefon aldrig är högre än att samtalet skall nå fram är signalen till DECT-telefoner högre och konstant. Samtidigt avger sändarna ett strålningsfält som påverkar hela kontoret.
Enligt Kjell Hansson-Mild, docent vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, och en av landets mest framstånde forskare på området, har tillverkarna inte tagit sitt ansvar. Sladdlösa  telefoner kan utrustas med samma teknik som i GSM-telefonerna:
- Tyvärr har man inte tagit till sig den sofistikerade teknik som finns tillgänglig. Det finns inte anledning till något larm,  men de som använder DECT-telefoner utsätts helt klart för onödig exponering, säger han till TT. Det är numera känt att mobiltelefoner påverkar till exempel blodtryck, hjärnans EEG-aktivitet, hjärtfrekvens och annat hos människan. Klagomål om huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet kan hänföras till mobiltelefoner.
Strålning och cancer
     Forskningsläget när det gäller cancer är osäkert. Det finns gränsvärden för värmestrålningen från telefonerna medan det fortfarande är osäkert vilka cancerrisker som kan förknippas med mobiltelefoni. Det finns ett mått som anger hur mycket strålning olika telefonfabrikat och modeller avger. Hittills har dock branschen valt att inte presentera de uppgifterna:                 - Det är beklagligt. Som konsument anser jag att det är en  självklarhet att kunna jämföra produkterna, säger Hansson-Mild. Tekniken att minska strålningen finns. Bara genom att vända antennerna nedåt istället för uppåt minskar strålningen med hälften   Mobiltelebranschen (MTB) tycker dock att farhågorna är överdrivna och att de nuvarande säkerhetsmarginalerna är               tillräckliga.

Rolf Lunneborg/TT


Kontakta gärna MTL, Arvid Brandberg, för ytterligare information och hänvisningar.

MobilTeleLeverantörerna, MTL, är en branschförening för tillverkare och importörer av mobiltelefoner och andra mobila telekommunikationsprodukter. För mera information kontakta Arvid Brandberg eller Bengt Ernstsson.

Telefon: 08-24 07 00 eller 08-24 76 48
Fax: 08-21 84 96

Forskare elallergin på spåren

Orsaken till de elöverkänsligas mer eller mindre svåra symtom har förblivit en gåta omgiven av myter, hårda motsättningar och förutfattade meningar i över tio års tid.
En av pionjärerna inom detta forskningsområde, docent Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, tycker sig nu ha funnit förklaringar som kastar ett helt nytt ljus över detta fenomen.
- Jag tror att vi är något viktigt på spåren som äntligen kan klara ut missförstånden, säger han.

Läs mera SvD 991010: Elöverkänslighet förblir kontroversiell
 I sin slutrapport till regeringen konstaterar en arbetsgrupp
 av forskare att det råder en skillnad mellan drabbades
 erfarenheter och vetenskapliga belägg vad gäller
 hälsopåverkan från elektromagnetiska fält.


Forskare: ”Prat i nallen kan  ge cancer"
Docent Olle Johansson vid Karolinska institutet i
Stockholm underkänner helt
arbetarskyddsstyrelsens slutsatser om
mobiltelefoner och deras eventuella (o)farlighet.


Mobiltelefonins risker oklara
Den senaste tiden har mobiltelefoners eventuella
hälsoeffekter varit på tapeten igen. Tidningen Ny
Teknik rapporterade nyligen om giftiga ämnen i
telefonernas plast eller möjligen i kretskorten.

 

 Mobiltelefoni ger råttor hjärnskador

 Råttor som utsätts för strålning från mobiltelefoner får
 skador på hjärnceller. Det visar forskning vid Lunds
 universitetssjukhus.
 
 Skadorna orsakas av att spårämnen i blodet, albuminer, vid
 strålning kan tränga igenom barriären till hjärnceller, ansamlas i
 dessa och åstadkomma cellförändringar. Forskningen om risker
 med mobiltelefoni har hittills koncentrerats till tumörrisker.

 – Jag hoppas att vi har fel, men effekten kan vara densamma hos
 människan. Risken finns att hjärncellernas kapacitet sätts ned, att
 hjärnans reservkapacitet minskar och att degenerativa
 förändringar i cellerna sker, säger professorn Arne Bruun.

 Enligt hans forskarkollega, professor Bertil Persson, syns
 cellförändringar och celldöd i råtthjärnor tydligt i mikroskop efter
 exposition för strålning från mobiltelefoner. En hypotes är att
 tungmetaller följer albuminet in i hjärncellerna. Riskerna kan bland
 annat vara störd minnesfunktion och tidigt åldrande.

 Ett intressant fynd är att läckaget är störst vid mycket låga
 stråldoser, mindre än 2 W per kilo samt vid mycket höga
 stråldoser, det senare sannolikt på grund av uppvärmning.

 Läckage av albumin till hjärnceller kan även uppstå vid hög och
 långvarig stress.

 – Eftersom den mänskliga hjärnan har så många celler att ta i
 bruk, kanske effekterna inte visar sig förrän efter 30 års
 användning av mobiltelefoner. Det är därför viktigt att dagens
 forskning kan kartlägga långsiktiga risker, konstaterar Bertil
 Persson.

 Lundaforskarnas försök upprepas nu bland annat inom US Air
 Force i Texas.
 Länkar:

MobilTeleBranschen
Branschkansliet
GSM Phones, hemsida om GSM, SMS-meddelande mm
Ny teknik stressar mammutjägaren: ESS, Environmental Somatization Syndrome eller yttre miljösyndromet
EnviroMentor

Comviq GSM
Ericsson Mobile Phones & Terminals
Europolitan
Geab mobiltelefoner
Nokia
Telia

FRÅGA EN STRÅLNINGSFYSIKER är en
service som tillhandahålles av Avdelningen för Radiofysik