Ortopedisk medicin, tips  nr 8 från Fråga Helhetsdoktorn

Introduktion

Adresslista

Smärttillstånd som biverkan.

Ryggnyheter

Länkar
 
 
 
 

 

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
 

Introduktion
Ortopedisk medicin och närliggande terapiformer såsom manuell medicin, osteopati, naprapati och kiropraktik har den gemensamma nämnaren manuell (manuell = med handen) behandling. Vid Tallmogården används den manuella medicinen vid ett flertal sjukdomstillstånd exempelvis ryggsmärta, whiplashskador (pisksnärtskador), huvudvärk och nedsatt ledrörlighet. Det kommer också att finnas möjlighet att anordna  utbildningar i manuell terapi för terapeuter. Den manuella medicinen har utvecklats med utgångspunkt från de manuella undersöknings- och behandlingstekniker som från början användes av osteopater och kiropraktorer i USA och Storbritannien. Den ortopediska medicinen är numera högt utvecklad i Europa och det finns flera utbildningscentra och läkarföreningar för ortopedisk medicin, bl. a. den mycket aktiva "Svensk Förening för Ortopedisk Medicin" som bedriver en intensiv utbildningsverksamhet i ortopedisk/manuell medicin. Ortopedmedicinska akademin (OA) finns också representerad vid  Nya Tallmogården. Klicka här för adresslista där Du också kan hitta en läkare närmare din hemort.

Den manuella medicinen har kritiskt granskat osteopatins och kiropraktikens olika teorier och praktiker. Den har vidareutvecklat och förfinat dem och utmönstrat en del tvivelaktiga teorier, t ex att de flesta ryggbesvär och många invärtesmedicinska sjukdomstillstånd beror på vad som kallas kotförskjutningar och "subluxationer", som lätt kan botas med kiropraktisk manipulationsbehandling. Många smärttillstånd ( även sådana liknande dem man ser vid t ex hjärtinfarkt och magsår) kan bättre förklaras av olika leders funktionsinskränkningar (blockeringar) med sekundära muskulära spänningstillstånd, inflammatoriska retningstillstånd och även tryck på perifera nerver och kärl. Genom s k cutaneo-viscerala reflexer (via nervbanor från huden till inre organ) kan inre organ påverkas. Om de utlösande funktionsstörningarna behandlas försvinner i regel också symtomen från de påverkade inre organen.

Den ortopediska medicinen sysslar framför allt med diagnos och behandling av reversibla funktionsstörningar i ryggen och extremitetslederna. De sjukliga förändringarna skall så långt det är möjligt fås att gå tillbaka genom olika manuella behandlingstekniker. Övriga tillstånd skall utredas ytterligare och remitteras till annan behandling, t ex ortopedisk kirurgi, invärtes medicinsk behandling eller psykoterapi.

Den manuella medicinens diagnostik syftar till att spåra upp och tolka alla reversibla funktionsstörningar i ryggen och extremitetslederna. I detta syfte används dels konventionella medicinska undersökningsmetoder (fysikalisk undersökning , röntgen, laboratorieprover etc.), dels statisk och dynamisk undersökning av ryggen och rörelseapparaten, palpation (man känner igenom) av leder, muskler, ledband, bindväv och hud samt en analys av fynden med hänsyn till funktionen. Man försöker ställa en patologisk-anatomisk diagnos, en funktionsdiagnos och en lokaldiagnos.

För att behandla de funktionsbegränsande tillstånden i ryggen och extremiteterna använder sig den manuella medicinen av olika behandlingstekniker: akut vid behov immobilisering/ sängläge, gips, lokala smärtstillande injektioner, värmebehandling, elektroterapi o d, olika mjukdelstekniker: muskeltöjning och massage, mobilisering av blockerade leder, dels passivt och dels aktivt och i vissa fall riktade manipulationsgrepp.

Dessa riktade manipulationsgrepp och behandlingar är inte det centrala i manuell behandling. När det t ex föreligger ökad rörlighet i en led (hypermobilitet) med slappa ledband och ledkapslar föreligger t o m kontraindikationer för manipulation, som i dessa fall endast kan förvärra tillståndet trots en ibland tillfällig kortvarig lindring av smärtan som förleder patienten att tro att behandlingen är den rätta. Här behövs det i stället stabiliserande, muskelstärkande behandling. Detta belyser vikten av en noggrann diagnos före all behandling och det förutsätter bl a kunskaper hos behandlaren.

Till behandlingen hör också att åtgärda eventuella psykosociala orsaker till kroniska smärttillstånd i rygg och leder och att lära patienterna ergonomi, kunskaper om arbetsmiljön samt ge dem ett träningsprogram för att de skall kunna förbättra ledfunktionen och återvinna smärtfriheten.

Via Helhetsdoktorn kan Du få undersökning och behandling av läkare med ortopedmedicinsk examen, sjukgymnast med ortopedmedicinsk vidareutbildning eller legitimerad naprapat eller kiropraktor.

    Referens: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, 1993 s 104-105.
En del mediciner ger reaktioner i form av inflammation i muskler och leder. Här finner Du en lista på en del läkemedel som är kända för att ge upphov till smärttillstånd som biverkan.

Ryggnyheter:
 

Stödbälte för ländryggen och utbildning ineffektiva som behandling av ont i ryggen - Ryggstöd
och utbildning minskade inte rapporteringen av ont i ryggen eller sjukskrivning
http://www.medicallink.se/news/index.phtml?nid=435

 


Några länkar inom manuell medicin:Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 

The Evaluation of Patients With Neck Pain 

 

Tillbaka till HelhetsdoktornBertil Dahlgren 2001-08-23