Tips vid hjärt- och kärlsjukdomar , tips v 7 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

 
Frågor och svar

0rsaksfaktorer

Behandling

C-vitamin

Vitlök

Soja

Kranskärl

Läkemedel

Frukt och grönt

Mät blodtrycket själv! 

Länkar

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
 

Till hjärt- och kärlsjukdomar räknas här de vanliga tillstånden såsom hjärtinsufficiens (hjärtsvikt), myocardit(hjärtmuskelinflammation), rytmrubbningar, hjärtdegeneration, hypertoni, cardioscleros (åderförkalkning i kranskärl),angina pectoris (kärlkramp), hjärtinfarkt, hjärnblödning, perifera kärlsjukdomar (arterioscleros mm), samt vegetativt betingade hjärt- och kärlsjukdomar.

Några orsaksfaktorer: Felaktig kost, motionsbrist, stress, rökning och medfödda faktorer. 


  • Koksalt: Ett högt saltintag kan leda till högt blodtryck. Med en vegetarisk kost är det lättare att undvika ett för högt saltintag. Tänk på att även örtsalt och havsalt vanligen innehåller vanligt koksalt.
  • Dålig kondition leder till en högre puls i vila och hjärtat får således arbeta med flera hjärtslag under en längre tidsperiod.
  • Kosten bör vara fettsnål. Vidare har kostens innehåll av fiber stor betydelse och en kaliumrik kost skyddar mot kaliumbrist (rikligt i grönsaker).
  • Fettet bör inte vara för industriellt "förädlat". Det bildas lätt förändrade, oxiderade former av fett som skadar kärlen. Man uppskattar att kolesterol-epoxid som bildas i exempelvis äggpulver är ca 100 ggr mera skadligt för kärlen än kolesterol i dess naturliga form.
  • Koffein i kaffe och te belastar hjärtat och bör inte intas i för stora mängder vid högt blodtryck. Det kan dock användas vid lågt blodtryck.

Biologisk, komplementär behandling av hjärtsjukdomar: Vid Nya Tallmogården används kostbehandling i kombination med naturläkemedel och vissa badbehandlingar samt avslappning och stressprogram. En inledande fasta kan vara effektivt speciellt vid högt blodtryck. Naturmedel som används kan vara hagtornspreparat som påverkar hjärtats ämnesomsättning, se Tallmogårdens lista under hjärt- kärlsjukdomar. Det är viktigt att inte själv behandla en hjärtsjukdom med preparat från denna lista utan att ha diskuterat behandlingen med din läkare eller Tallmogårdens läkare eftersom den är avsedd att vara en kompletterande behandling och ett tillägg till den behandling som kanske rekommenderas av en hjärtläkare.


Forskare har upptäckt att höga halter av C-vitamin minskar kroppens halt av fibrinogen - ett protein som hjälper blodet att levra sig och som i för höga halter kan leda till ökad risk för hjärtsjukdomar. Ät c-vitamin för hjärtat. I American Journal of Cardiology har man publicerat en artikel om c-vitamin:  
Vidgade kranskärl mår bra av C-vitamin

Trånga kranskärl runt hjärtat leder till kärlkramp och i vissa fall hjärtinfarkt. Den vanligaste bakomliggande orsaken är åderförkalkning. Vidgning med en ballong som förs in med hjälp av röntgengenomlysning är en effektiv behandling. Tyvärr är det inte sällan kärlen förträngs på nytt. I en inledande studie vid universitetssjukhuset i Tokyo lottades 119 patienter till att få 0,5 g C-vitamin tre gånger dagligen eller verkningslösa sockerpiller efter operationen. Kontrollröntgen fyra månader efter ingreppet visade stora skillnader i diametern på kärlen - 1,69 mm hos de som fick C-vitamin mot 1,3 mm hos de andra. Lite över 20% av kärlen i C-vitamingruppen krävde omoperation p.g.a. ny förträngning, mot mer än 40% i gruppen som inte åt C-vitamin 

(Am J Cardiol )


Vitlök
Vitlök har visat sig vara effektiv som blodfettsänkande medel och det har också ett högt innehåll av selen som verkar som en antioxidant. 

Soja minskar kolesterolnivån
Effekten av soja beror på halten av isoflavinoider i soja . En studie har genomförts där man gav patienter soja med olika halter av isoflavinoider. Resultaten var dramatiska; efter nio veckor hade den patientgrupp som fått 62 mg isoflavinoider och som hade en hög halt av det "onda kolesterolet LDL"  på mer än 164 mg/dl, fått 10 %-ig minskning av kolesterolhalten. Totalkolesterol minskade med 9 %. En annan effekt var att blodtrycket minskade hos de kvinnor som deltog i studien. Patienter som fick mindre halten av isoflavinoider fick också mindre sänkning av sina kolesterolvärden. Effekten var beroende på dosen av isoflavinoider och forskarna misstänker att än högre halter kan ge ännu bättre effekter. I Asien äter folk ca 30-50 ggr mer soja ( dvs 1000 gånger mer isoflavinoider) än vad man gör i västvärlden. Folk i dessa länder har lägre frekvens av bröst och livmodercancer samt hjärt/kärl-sjukdom. Trots att sojas effekter länge varit kända så har man inte känt till att den aktiva ingrediensen är isoflavinoider som kan behöva sojaprotein för att ge effekter. Forskarna har funnit liknande resultat hos apor där isoflavinoider minskar åderförfettningen.
Archives of Internal Medicine och Wake Forest University

Vid nervösa hjärtbesvär kan man nyttja ett valerianapreparat, se listanOm hjärtsjukdomen har gått så långt att man funderar på en operation kanske man ställs inför diskussionen om man ska göra en kranskärlsoperation eller en
ballongsprängning (PTCA)

VALET MELLAN PTCA OCH KRANSKÄRLSOPERATION

- Mark Hlatky vid Stanford University School of Medicine och medarbetare har följt nästan tusen patienter under fem år som randomiserats till att genomgå antingen PTCA eller kranskärlsoperation. Man har försökt ta reda på hur valet av behandlingsmetod kommit att inverka på livskvalitet, möjlighet att återgå till arbetet och medicinska kostnader. Under de första tre åren förbättrade de kranskärlsopererade, som grupp, sin fysiska förmåga mer än de som genomgått PTCA. Betydligt fler orkade göra lätt trädgårdsarbete och promenera i grannskapet. Dock var det mycket stor spridning inom grupperna så vad gäller resultatet för den enskilda individen kan inga slutsatser dras. De som genomgått PTCA kunde återgå till arbetet i genomsnitt fem veckor tidigare än de kranskärlsopererade. Men därefter var förmågan att arbeta lika i de bägge grupperna. Att inte längre ha kärlkramp tycks dock ofta vara otillräckligt för att orka delta i arbetslivet hos dessa kranskärlssjuka patienter. Kostnaden för PTCA var till en början betydligt lägre än för kranskärlsoperation men efter fem år var kostnaderna i det närmaste lika i de bägge grupperna. Detta beroende på ökad tendens till restenosering och högre kostnader för läkemedel bland PTCA-patienterna. PTCA medförde lägre kostnader endast för de med tvåkärlssjuka. För diabetikerna visade sig kranskärlsoperation särskilt kostnadseffektivt beroende på den betydligt förbättrade överlevnaden i den gruppen.

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 1997;336:92-99 


Kolesterolsänkande läkemedel

Kolesterolsänkning gav effekt på CNS (Centrala NervSystemet)

Det råder fortfarande viss oenighet om de kolesterolsänkande läkemedlens säkerhet. I vissa studier har man sett en ökning av antalet dödsfall orsakade av våldsam död och självmord vilket har lett till spekulationer kring ett samband mellan kolesterolsänkning och depression. En hypotes är att sjunkande kolesterol i serum leder till att cellmembranens innehåll av kolesterol utarmas.

Man tänker sig att cellmembranstrukturen i hjärncellerna förändras så att färre serotoninreceptorer uttrycks på cellens yta. Detta skulle sänka serotoninnivåerna i nervcellerna med påverkan på sinnesstämningen som följd. För att ta reda på vad som faktiskt händer i centrala nervsystemet har Mats Eriksson vid medicinska kliniken vid Huddinge sjukhus tillsammans med  Thomas Eklundh, Stefan Sjöberg, Bo Angelin och Conny Nordin analyserat nivåerna av olika neurotransmittorer i cerebrospinalvätskan efter kolesterolsänkande behandling. Tio friska män behandlades med 40 mg simvastatin (Zocord, msd) dagligen i två veckor. Serumkolesterolhalten sänktes med i genomsnitt 27 procent. Nivåerna av serotonin, dopamin, noradrenalin och dess nedbrytningsprodukter samt cholecystokinin-tetrapeptid, cck-4, i cerebrospinalvätskan mättes före och efter behandling. Någon påverkan på signalsubstanserna eller deras metaboliter kunde inte noteras. Däremot ökade nivåerna av cck-4 hos samtliga försökspersoner med i genomsnitt 30 procent.

Att se att serotonin-metabolismen inte påverkas nämnvärt känns betryggande, skriver Eriksson, med tanke på den misstänkta kopplingen till depression. Att nivåerna av cck-4 ökar är intressant, eftersom man tror att cck-4 har en ångestframkallande effekt. Huruvida ökningen av cck-4 beror på kolesterolsänkning eller på läkemedlet i sig ger dock inte denna studie svar på utan kräver mer forskning.

BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1996;40:302-4

    När man kommer till en vanlig distriktsläkarmottagning får man ofta ganska kortfattad information om dietbehandling vid åderförfettning och höga blodfetter. Dean Ornish med medarbetare har visat att man faktiskt kan få förträngningar att gå tillbaka med en diet liknande Tallmogårdens. Man ansåg dock att dieten skulle vara för krävande för att rekommenderas åt alla människor med den sjukdomen. Ornish D m fl: Lancet, 335 (8708): 129-33, 1990 Jul 21.
    Jag anser dock att man bör upplysa om möjligheten så att man kan välja själv. Säkerheten med nya kemiska fettsänkare och operationer är kanske inte tillfredsställande ännu. De kemiska medlen är oftast patenterade och ger en stor vinst till det företag som kan få ut preparatet i stor skala. Deans kost är inget som kan patenteras och detta faktum bör beaktas när man ska ta ställning till behandlingen.  Lyckas man inte med kostbehandlingen bör man dock inte vara för återhållsam med kemiska fettsänkare eftersom det faktiskt har visats att de kan minska sjukligheten.    BD

FRUKT OCH GRÖNT ÄR NYTTIGT!

- Om nu någon tvivlade på att det är hälsosamt att äta frukt och grönsaker kommer ytterligare en studie där detta slås fast.Timothy J A Key och medarbetare vid Radcliffe Infirmary, Oxford, har följt drygt 11 000 hälsomedvetna män och kvinnor under i genomsnitt 17 år.

Som väntat var den totala mortaliteten betydligt lägre bland dessa personer som rekryterats genom annonser i hälsotidskrifter, i hälsokostbutiker och som medlemmar av föreningar för vegetarianer än bland den genomsnittliga befolkningen. Risken att dö före 80 års ålder var nästan halverad i denna grupp jämfört med den förväntade överlevnaden för normalbefolkningen. Framför allt var det betydligt färre som dog av kardiovaskulära sjukdomar och lungsjukdomar inklusive lungcancer. Största förklaringen till det ligger i att endast knappt 20 procent bland dessa hälsomedvetna personer rökte.

Inom den studerade hälsomedvetna gruppen hade, när hänsyn tagits till rökning, de som åt åtminstone en frukt om dagen 24 procent lägre risk att dö i ischemisk hjärtsjukdom, 32 procent lägre risk att dö i cerebrovaskulär sjukdom och 21 procent lägre mortalitet totalt sett jämfört med de som åt frukt mer sällan.

Vi vet alla att det vi äter påverkar vår hälsa men detta samband är extremt svårt att studera då det finns så många samverkande faktorer att ta hänsyn till. Sålunda konstaterar Matthew W Gillman, assistant professor vid Harvard Medical School, i en ledarkommentar att det är imponerande att man överhuvudtaget kommer fram till ett så klart samband. "An apple a day keeps the doctor away." Så sant som det är sagt!

BRITISH MEDICAL JOURNAL 1996;313:775-9, 765-6


GRÖNSAKER GAV HÖGRE BLODTRYCK ÄN FISK

- Många rapporter har pekat på ett samband mellan hög fiskkonsumtion och minskad risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Dessa rapporter grundar sig på studier av bland annat grönländska eskimåer och japanska öbor. Eftersom man i dessa studier exempelvis jämfört eskimåer med danskar har många dock hävdat att skillnader i kardiovaskulär sjuklighet snarare brott på andra saker än just fiskkonsumtion. Nu presenterar Paolo Pauletto och medarbetare vid universitetet i Padova i Italien en studie som mycket tydligt visar samband mellan hög fiskkonsumtion och hälsa. Pauletto har studerat två grupper av byinvånare i Tanzania. Den ena bor vid Lake Nyasa och dess diet består till mycket stor del av sötvattenfisk (300-600 gram per dag). Den andra gruppen bor i bergen i närheten och lever uteslutande vegetariskt.

Efter att ha tagit hänsyn till skillnader i ålder, kön och alkoholintag (vegetarianerna konsumerade betydligt mer alkohol) uppvisar fiskätarna avsevärt lägre blodtrycksnivåer jämfört med vegetarianerna. Knappt 10 procent av fiskätarna hade hypertoni, jämfört med drygt 22 procent av vegetarianerna.

Plasmakoncentrationen av totalkolesterol var hos fiskätare 3,5 jämfört med 4,1 mmol/L hos vegetarianer, triglycerider 0,92 jämfört med 1,3 mmol/L och lipoprotein A 210 jämfört med 321 mg/L. Fiskätarna hade en ovanlig fettsyreuppsättning, som i hög utsträckning påminde om mönstret av fettsyror hos fiskarna i sjön.

Fiskätarna hade betydligt fler fleromättade fettsyror i plasma än vegetarianerna. Det är just dessa typer av fleromättade fetter som tillskrivits en skyddande effekt.

Författarna menar att resultaten visar att den riskreduktion man tidigare sett hos folk med stor fiskkonsumtion tycks vara sann och att effekten inte överskattats.

LANCET 1996;348:784-8 


Magnesium är ett viktigt mineral för hjärtat. Se en rapport: Referat

Bristfällig kunskap om stroke bland allmänhet och äldre: Undersökning visar att majoriteten av befolkningen inte kan identifiera ett enda symtom som tyder på slaganfall.
http://www.medicallink.se/news/index.phtml?nid=337


Ytliga kärlvidgningar och åderbråck samt hemorrojder kan behandlas med milt sammandragande eller adstringerande trollhassel eller Hamamelis virginiana. Hemol och Hamamelissalva används vid små, ej infekterade sår och sprickor, lindriga yttre hemorrojder samt lindriga sol-, bränn- och kylskador. Hamamelis virginiana eller trollhassel innehåller bl.a. eterolja och gallotanniner, som ger hamamelis en milt antiseptisk, adstringerande eller sammandragande och hemostatisk eller blodstillande effekt. Dessa egenskaper utnyttjas för behandling av sår och hemorrojder. Hamamelis härstammar från de östra delarna av Nordamerika där den ursprungligen användes av indianerna. 

Tomater som blodtrycksbehandling?

  Forskarne från Soroka-universitetet i Beersheva, Israel,  har undersökt  effekten av tomatextrakt på 20 patienter med mild hypertoni, uppger nyhetstjänsten Doctor´s guide.   Försökspersonerna var i åldern 40 till 65 år och hade inga andra sjukdomar och stod inte på läkemedel   för att sänka blodtrycket eller kolesterolhalten i blodet.

  Under försökets två först veckor fastställdes personernas blodtryck, blodfetter, homocystein i plasma (ett ämne som ökar i kroppen bl.a.vid brist på B12 och antioxidanter),  och några andra ämnen som ökar i kroppen vid antioxidantbrist.

  Sedan behandlades personerna med placebo i fyra veckor och därefter ett tomataxtrakt (Lyc-O-Mato) i åtta veckor. Tomatextraktet gav personerna 15 mg antioxidanter, varav 6 procent lykopen, 2 procent  vitamin E (tokoferol) och 0,15 procent betakaroten, fytoen och fotofluen i naturlig tomatolja.  Det systoliska blodtrycket sänktes från 144 mm Hg till 135 mm Hg av tomatextraktet. Förändringen  var statistiskt säkerställd. Dessutom sågs vissa förändringar i gynnsam riktning på diastoliskt tryck,  blodfetter och oxidativa stressmarkörer.  Forskarnas slutsats var att kortvarig behandling med antioxidantrikt tomatextrakt kan användas som ett tillägg till annan blodtryckssänkande behandling.Mät blodtrycket själv! 
Om Du inte har nära till en affär kan man beställa en 
blodtrycksmätare exempelvis från Clas Ohlson.
http://www.clasohlson.nohttp://www.clasohlson.se

Fritid & Kroppsvård/Kropp & Hälsa/Blodtryck, Puls 

http://www.clasohlson.se/shop/store/main.asp?catpath=123&nc=2614