Leversjukdomar tips v 50 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

 
 
Alkohol

Naturmedel

Gallbesvär

Länkar
 

 

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Levern har flera funktioner är kroppens största körtel. Den producerar galla som används vid matsmältningen, fungerar som kroppens "kemiska fabrik" och är upplagringsplats för näringsämnen. Skolmedicinen har flera läkemedel som används vid leversjukdomar och de är i regel mycket verksamma och det anses försvara de biverkningar som man får räkna med vid en del behandlingar. Vid svåra sjukdomstillstånd behövs det ofta kraftigt verksamma farmaka men de borde vara mindre motiverade vid kroniska sjukdomar i lugnare skeden och i tidiga sjukdomsstadier. Där kan fytoterapi (behandling med örter) användas och används en hel del vid Tallmogården. 


Dietbehandlingen kan bestå i en kost som vid inflammatorisk sjukdom i de fall sjukdomen har en autoimmun orsak, se "tips vid inflammation". Mera generella råd kan vara att undvika fet, starkt kryddad mat och ev också äpple, gurka, paprika, bönor, lök och kål. Råkost, ev finriven, små måltider och korta fasteperioder på upptill en vecka används. Det är viktigt att stödja en effektiv tarmfunktion.


Som kompletterande behandling kan en del naturmedel användas. Ännu är ej något medel registrerat som naturläkemedel. För nedanstående preparat och örter finns det dock en del vetenskaplig dokumentation.

  • Astragalus Det finns en del rapporter som visar att denna kinesiska ört kan skydda levern från skadliga effekter från leverskadande ämnen. Den ges ibland i syfte att skydda levern i samband med cytostatikakurer utomlands.
  • Mariatistel Har en visad stimulerande effekt på heptocyterna (levercellerna), och används bl a vid levercirrhos, gulsot, hepatit och skador p.g.a. läkemedelsreaktioner, alkohol och kemikalier. Innehåller Silymarin som sannolikt främsta verksamma substans. Ingår bl a i naturmedlet Cynaramin.
  • Schizandra En kinesisk adaptogen (se "tips vid trötthet"). Örten har av tradition använts som ett välkänt leverstärkande naturmedel. Innehåller bl a lignaner (speciella växtämnen). Ingår bl a i naturmedlet Liver Restore.

Även örtmediciner kan vara riskabla för levern om de används på ett felaktigt sätt. Från USA rapporteras om flera fall av hepatit (leverinflammation) i samband med användande av fasta kombinationer av kinesiska örtmediciner t. ex. Jin Bu Huan tabletter från Kwangsi Pai Se Pharmaceutical/Bose Drug Manufactory, Kwangsi, Kina. Även från England finns det fall rapporterade med levernekros (levercelldöd) i samband med höga doser kinesiska örtmediciner (över 35g/dag i flera månader). Samtliga hade negligerat symtom som diarré och prover togs alldeles för sent. Det har således rört sig om ett användande som kraftigt avviker från den traditionella användningen.

Alkoholen är den kanske största riskfaktorn för leverskador och redan vid "normal" konsumtion kan leverskador uppstå om levern samtidigt får arbeta med det smärtstillande ämnet Paracetamol som ingår i bl. a. Alvedon och Reliv: I Sverige har det vandrat runt ett rykte om att berusningen skulle öka om man kombinerade Alvedon (och liknande ämnen) med alkohol.

. I en undersökning som nyligen publicerats i New England Journal of Medicine gick forskarna igenom sammanlagt 589 patienter som under åren 1992-1995 behandlades för läkemedelsförgiftning på ett sjukhus i Dallas. 71 patienter hade leverskador efter intag av paracetamol. Tjugoen av dessa hade av misstag intagit en överdos av en vanlig smärtstillande medicin innehållande paracetamol medan de övriga 50 hade tagit överdos i syfte att begå självmord. Flera av patienterna hade också intagit alkohol. De patienter som tagit paracematol i höga doser för att begå självmord hade intagit högre mängder (medeltal 24 gram) paracetamol medan de som tagit medlet av misstag intog i medeltal 11 gram. Trots detta var antalet dödliga utfall större i den senare gruppen. Forskarna spekulerar att detta kan bero på att alkoholintag var vanligare hos de patienter som intog paracetamol av misstag. En hypotes är att alkohol eller fasta uttömmer mängden glutation, ett avgiftningsenzym som finns i levern och som normalt metaboliserar paracetamol. Författarna varnar för att alkoholkonsumtion före eller efter intag av paracetamol kan orsaka leverskador och att allmänheten måste upplysas om sambandet. Majoriteten av patienterna i undersökningen hade underlåtit att följa de givna rekommendationerna att maximalt inta 4 gram paracetamol under ett dygn. New England Journal of Medicine, 337, 16, okt. 16, 1997.

Egen kommentar. Skador kan således uppstå även om man följer den rekommenderade maxdosen. Sannolikt kommer man att begränsa försäljningen av receptfria värkmediciner för att minimera risken för skador. En levertransplantation är inget som man utsätter sig för i onödan och finns det ingen ledig lever är man verkligt illa ute.  
Lever-gallbesvär 
 

Typiska symtom
Vid lever-gallbesvär bar man ofta smärtor 
och även kramper upptill till höger i bu- 
ken, i levertrakten. Man blir lätt uppkörd 
"stinn", får gaser, illamående och ibland 
kräkningar. Man tål inte fet, stekt mat, 
äpplen, gurka eller paprika. Om gallav- 
flödet är blockerat, t ex av en gallsten, 
blir avföringen ljusare, ibland "kittfärgad" och urinen mörkfärgad. 
Hud och ögonvitor kan bli gula (gulsot). 

Speciella dietföreskrifter
Undvik fet, stekt, kryddad mat, ev också 
äpple, gurka, paprika, bönor, lök och 
kål. Råkost, ev finriven, gärna maskros- 
sallad rekommenderas liksom ångkokt 
mat. Små måltider är ofta att föredra. 
Korta fasteperioder på upp till en vecka. 
Ät extra kli. 

Speciella naturmedel
Maskrosdragéer, curcumatabletter, Cy- 
naramin-droppar (10-20 droppar i lite 
vatten efter maten). Rättikssaft intas i 
små mängder. Ledins mag-tarmte, pep- 
parmyntte, rölleka- och kamomillte re- 
kommenderas. 

Fysikalisk terapi
Heta omslag på levertrakten kan prövas. 
Lavemang och röllekate tas vid gallkram- 
per. Se till att tarmen fungerar, ev med 
hjälp av lavemang eller Clysmatic. 

Att observera
Se till att magen fungerar bra. Linfrön, 
vetekli och milt avförande teer rekom- 
menderas. Gulsot bör alltid utredas på 
sjukhus, det kan vara cancer eller en in- 
klämd gallsten som måste opereras, an- 
nars är det risk för skrumplever. 

Oljekur mot gallbesvär
(EnI Singer efter Biolog-med. Taschen- 
jahrbuch 1960) 
  Denna kur har en starkt galldrivande ef- 
fekt och verkar därigenom avlastande på 
levern och gallsystemet. Mycket små gall- 
stenar kan sköljas med när gallutsönd- 
ringen stimuleras. Stora gallstenar kan av 
anatomiska skäl inte passera genom den 
ganska smala gallgången. Mjuka, mörk- 
gröna klumpar som finns i avföringen ef- 
ter denna kur - och som felaktigt har 
påståtts vara gallstenar - utgörs av för- 
tvålade gallsyror. 
  Denna kur och liknande gallkurer 
tycks, även om den således inte kan driva 
ut vanliga gallstenar av ordinär storlek 
och s k stora solitärstenar, vara mycket 
välgörande för patienter med gallstenar, 
dåligt fungerande galla och för gallopere- 
rade patienter. 
 

OBS! Patienter med akuta
gallbesvär, gallblåseinflammation och
gulsot får absolut inte göra denna kur,
den kan öka och förvärra besvären.

  På morgonen sköljs munnen med pep- 
parmyntte eller några droppar Oleum Ba- 
sileum i ett glas ljummet vatten. Sedan 
tar man på fastande mage 1 stor msk olja 
(t ex olivolja, solrosolja eller vetegrodds- 
olja) tillsammans med några droppar cit- 
ronsaft. Efter oljan sköljer man åter 
munnen och dricker därefter långsamt ett 
stort glas ljummet karlsbadervatten (1-2 
tsk karlsbadersalt till ett stort glas ljum- 
met vatten) eller ett stort glas Glauber- 
saltvatten (1-2 msk Glaubersalt eller nat- 
riumsulfat). Sedan lägger man fuktiga he- 
ta kompresser på levertrakten och vilar 
på höger sida under en halvtimme. Däref- 
ter intas frukost i vanlig ordning. 
Denna kur kan givetvis också utföras un- 
der fasta. Kuren kan upprepas 2-3 ggr 
per år. 
  För att öka gallfunktionen förbättra 
matsmältningen och minska uppkördhet 
gaser etc hos gallpatienter ger jag gärna 
galldrivande droppar t ex Cynaramin, dr 
Vogel, 10-20 droppar i litet vatten efter 
maten, eller maskrosdrageer och/eller 
curcumatabletter till maten och gallstimu- 
lerande teer innehållande bl a rölleka 
pepparmynta, malört maskros och åker- 
fräken, t ex Ledins MagTe, Skogsborgs 
örtte nr 18 eller Tallmogårdens magte, ett 
instantte (pulver) för mag-tarmbesvär. 
  Tillsammans med en ordnad livsföring 
en fettfattig och fiberrik kost med undvi- 
kande av bl a kött, fisk, fet ost och ägg 
samt sådana födoämnen som kan ge gall- 
besvär, t ex äpplen, gurka, rödbetor, rät- 
tika m m, kan denna gallkur och dessa 
naturmedel ge bestående lindring, för- 
hindra nya gallattacker och i bästa fall få 
en dåligt fungerande, irriterad galla att 
åter fungera tillfredsställande även om en 
eller annan gallsten ligger kvar i gallblå- 
san. Fungerar gallblåsan bra, behöver 
den inte alltid opereras bort, medan en 
infekterad och på röntgen helt "tyst", illa 
fungerande gallblåsa kan utgöra en sjuk- 
domshärd som bör avlägsnas. 

Ur: Dr Karl-Otto Aly: "Tallmogårdens väg till Hälsa" 

Litteratur
Bircher-Benner Handbuch 1 für Leber-und 
Gallenkranke. Bircher-Benner-Verlag Bad Homburg vdH/Zürich. 
Bruker, M.O., Ernährungsbehandlung bei Leber- Galle- Magen- und Darmerkrankung. Bioverlag  gesundleben, 1983     4       0 
Vogel, A., Levern som hälsans regulator, Bioforce-Verlag-Teufen/Schweiz. 1971 

 

 


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2001-02-14