Rehabilitering, tips v 44 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Re (Åter),
Habilitering (Ge förmåga, "Hälsa").

Med andra ord när man återställer förmågor som man har förlorat.
Som rehabläkare i allmänhet har man en stor arsenal med resurser som man kan utnyttja. Det finns medicinska metoder, fysikaliska behandlingar, operationer, träningsprogram mm. Ibland kommer man dock inte så långt som man skulle önska. Vid hälsohemmet har jag funnit en del av de resurser som man saknar som rehabläkare; en helhetssyn som är djupgående, kostbehandling och komplementära behandlingar som "kommit bort" i den vanliga sjukvården eftersom det är metoder som vanligtvis inte går att ta patent på eller att få ensamrätt till. Då ser jag det som en fördel att ha tillgång till ett hälsohems metoder där man kan komma ytterligare en bit längre. Metoderna syftar till att stärka kroppens egen läkande, rehabiliterande förmåga och det är kanske därför som man får bra effekt.

Det "goda arbetet"

 Det ”goda arbetet” är en viktig faktor för att vi ska må bra och ha hälsan. 
Vi måste sträva efter arbetsorganisationer, där människan kan påverka tillräckligt mycket för att kunna möta belastningsproblem som smärta och trötthet på ett naturligt sätt. 
En lagom dos utmaning och stress håller oss aktiva både till kropp och själ och är en hälsofaktor av minst lika stor betydelse som en bra kost.

På denna sida hittar Du tips om rehabilitering och sidan kommer också att uppdateras när det sker förändringar inom rehabområdet. Ett bra tips är att utnyttja Tallmogården för en rehabilitering för Du kan få hjälp till vistelsen inte bara av Din läkare utan även av Din försäkringskassa. Tillgången på medel från försäkringskassorna har minskat men förhoppningsvis kan den som har skäl att komma och nytta av vistelsen ur rehabiliteringssynpunkt få hjälp.

Den som har möjlighet att få ett direkt stöd från sin arbetsgivare kan nämna att kostnaderna är avdragsgilla och söker man rehabiliteringspenning behöver man inte heller vara sjukskriven under vistelsen.
 

Rehabilitering är ett begrepp för samordnade åtgärder av medicinsk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och yrkesinriktad art som  ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. 
 
En människa som är vid hälsa upplever sig ha funktion som ger förmåga att uppnå livstillfredställelse genom att söka/nå viktiga mål. Efter sjuksom/skada uppstår ofta funktionsnedsättning, som ofta genom fysikaliskt medicinska åtgärder kan elimineras/minskas. Vid bestående funktionsnedsättning får människan dock ofta oförmåga (att nå tidigare mål). I syfte att då undvika att människan blir en passiv, otillfredställd livsåskådare skall samordnade rehabiliteringsåtgärder stödja individen att vid behov identifiera nya fullvärdiga livsmål. 
Med arbetslivsinriktad rehabilitering avses de insatser som behöver göras för att den som har drabbats av sjukdom ska få tillbaka sin arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom förvärvsarbete. 
Det är i första hand arbetsgivaren som har ansvaret för att eventuella behov av rehabilitering klarläggs vid sjukskrivningar och som ansvarar för att rehabilitering kommer igång när det behövs. För dig som inte har en anställning ligger motsvarande ansvar på Försäkringskassan. 
Arbetslivsinriktad rehabilitering
När du deltar i en arbetslivsinriktad rehabilitering har du rätt till rehabiliteringsersättning. Försäkringskassan kan hjälpa till med arbetslivsinriktad rehabilitering. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas då åtgärder som behövs för att du ska kunna få eller behålla ett arbete till exempel arbetsprövning, arbetsträning och utbildning. Vid Tallmogården kan Du träffa specialister på arbetslivs- och yrkesinriktad rehabilitering som anpassar Tallmogårdens progam "livsföringsskolan" så att man bättre kan klara av de krav som det moderna arbetslivet ställer. Läs mer om arbetsmedicin under: "Företagsinfo". Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen enligt de gamla reglerna har utvärderats i en liten studie. Eftersom den endast omfattar 37 patienter kan man inte dra några säkra statistiska slutsatser men vid en enkel jämförelse fick men flera som återgick till arbetet när man jämför med ett enklare rehabprogram där dock medelåldern var ca 10 år lägre (referens 2 i studien). För hela studien följ länken: Arbetslivsinriktad rehabilitering. Om det gäller en medicinsk behandling i första hand söker Du lämpligen via din läkare först.

Rehabiliteringsersättning består av två delar. Rehabiliteringspenning som ska täcka den inkomstförlust som uppstår när du deltar i rehabilitering och särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.

För att få rätt till rehabiliteringsersättning måste du göra en ansökan hos Försäkringskassan. Rehabiliteringsåtgärden måste också ingå i den plan som upprättas av Försäkringskassan.  
Ge arbetsgivarna ett strikt ansvar för arbetslivsinriktad
rehabilitering från första anställningsdagen, oberoende av 
typ av anställning. Det föreslår den särskilde utredaren Lars 
Grönwall i det slutbetänkande som överlämnades till 
socialförsäkringsminister Maj-Inger Klingvall 17 augusti. 

Läs mera: Striktare ansvar för rehabilitering

Ny rullator ger rörelsehindrade barn bättre stöd och funktion
Källa Georgia Tech Datum 1998-09-04
Rörelsehindrade barn behöver ofta stöd och träning i rullator eftersom de har svårt att stå upp och att gå. Rullator och träning motverkar benskörhet och ökar blodcirkulationen i muskler och interna organ. De rullatorer som idag finns ute på marknaden har tyvärr många brister; de är kalla och sterila och ofta ångestframkallande för barnen.
Nu har Mary Lou Tierney, en forskare vid Georgia Tech's industrial design program, skapat en rullator som är mer som en kompis till det rörelsehindrade barnet än ett kliniskt hjälpmedel.Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
Gullvivevägen 6 Tel 0456-398 75 E-mail ifa@telia.com
295 91 BROMÖLLA Fax 0456-398 76
erbjuder nytt kompendium:
PERSONLIG ASSISTANS
EN RÄTTSLÄGESANALYS
MED KOMMENTARER

Ur innehållet: Personlig assistans med stöd av socialtjänstlagen, Målet för verksamheten (ur prop. 1992:93:159, s50 f) Personkretsen,Om att kunna tillgodose sina grundläggande behov, Kan tillsyn vara ett grundläggande behov, Kan hjälpbehov med arbetsuppgifter på arbetsplatsen anses som ett grundläggande behov, Flera funktionshinder i kombination, Goda levnadsvillkor, Behovet tillgodosett, Inflytande, Kontinuitet, Förhansbesked, Assistansersättninges storlek, Rättshjälp, Verkställighet, Lagtexter, Relevanta regelverk, Förarbeten, Eventuella lagändringar mm. mm

Tomas Agdalen, förbundsjurist på Handikapporganisationernas samarbetsorgan, har tillsammans med Anna Barsk Holmbom, verksamhetsansvarig på IfA och Lars Hagström, projektledare för IfA resurscenter gjort en rättslägesanalys över hur lagarna som berör personlig assistans har tillämpats sedan de trädde ikraft fram till den sista december 1998. Till varje avsnitt lämnas kommentarer bland annat med stöd av domar som berör avsnittet.

Priset för kompendiet är 350 kronor. För medlemmar i IfA är priset 175 kronor.

DU BESTÄLLER DITT EXEMPLAR GENOM ATT RINGA, FAXA ELLER MAILA TILL IfA (SE ADRESS OVAN). ANGE PÅ BESTÄLLNINGEN OM DU ÄR ELLER ÖNSKAR BLI MEDLEM SAMT HUR MÅNGA KOMPENDIER DU BESTÄLLER.

PORTO TILLKOMMER PÅ PRISET. BETALAS MOT FAKTURA INOM 10 DAGAR.Länkar och resurser för Dig som sysslar med rehabilitering:


Organisationskonsult van de Voorde:  Mindre stress mer  glädje !
Psykolog
                        Mångårig yrkeserfarenhet av bland annat personlig utveckling,
                        företagsförändringar, ledningsutveckling, konflikter, stress,
                        krishantering samt handledning. 
Försäkringskassan:Rehabilitering

Svensk Förening för Rehabilitering och Fysikalisk Medicin

Föreningen HJÄRNKRAFT är en ideell, partipolitiskt obunden förening, som verkar för
optimala rehabiliteringsinsatser för personer som drabbats av förvärvade hjärnskador.
 

Vem gör vad i arbetsmiljön - Konsulter. Rehabilitering Arbetslivsinstitutets översikt
Handikappinstitutets WWW-tjänst
Handikappombudsmannen
Olika blanketter
AMF försäkring. Blanketter mm

Arbetsmiljölagstiftning
Juridiskt Forum
Svensk Lagsamling
Riksförsäkringsverket
Certec: Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning vid Lunds universitet

Magnetisk resonans mätning kan ge prognos efter hjärnskada Källa The LancetDatum 1998-06-18
Psykolog Gården Siljansnäs AB Center för Neuropsykologi, Personalutveckling & Handledning:

 
 
 
 
 
 
 

Tillbaka till Hälsohemsidan 


Bertil Dahlgren, specialist i medicinsk rehabilitering
uppdaterad 990528